සිවිල් මාස්ක්

  • Civil Mask

    සිවිල් මාස්ක්

    1. අඩු ශ්වසන ප්‍රතිරෝධය, ගන්ධයක් නැත, කෝපයක් නැත.
    2. පීඑෆ්ඊ (තෙල් රහිත අංශුවල පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව) ≥ 30%
    3. බැක්ටීරියා, දූවිලි, දියර විදින හා ජල බිඳිති නිසා සිදුවන දූෂණය වළක්වන්න.