සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය පැතලි ආවරණ සෑදීමේ යන්ත්‍රය 1 + 2