වෙස් ඇසුරුම් යන්ත්‍රය

  • Mask Packing Machine

    වෙස් ඇසුරුම් යන්ත්‍රය

    සංයුක්ත ව්‍යුහය, ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහ සරල ක්‍රියාකාරිත්වය.
    ද්විත්ව සංඛ්‍යාත පරිවර්තක පාලකය, සැකසූ වහාම පැකේජයේ දිග කපා හරිනු ඇත, ගැලපීම් අනවශ්‍යය, කාලය ඉතිරි කිරීම සහ චිත්‍රපටය.
    එය ආනයනික විදුලි උපකරණ, ස්පර්ශ මැන්මචයින් අතුරුමුහුණත, පහසු පරාමිති සැකසුම භාවිතා කරයි.